תנאי שימוש

אתר זה עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), 2013. במידה ונתקלת בבעיה או בתקלה כלשהי בנושא הנגישות, נשמח שתעדכן אותנו בכך ואנו נעשה כל מאמץ למצוא עבורך פתרון מתאים ולטפל בתקלה בהקדם ככל שניתן. שם אחראי על נגישות: איתן מנהל מכירות פסנתרים טלפון : 0505404058 דוא”ל : [email protected]

מסמך זה מגדיר את תנאי השימוש באתר, אשר מופעל על ידי החברה. האתר מציג קטלוגים של כלי נגינה ועשוי להציג תוכניות להשכרה ולמכר של כלי הנגינה, תוכניות טרייד אין ומכר יד שניה. השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלו, אשר מהווים הסכם בין החברה לבין המשתמש. על המשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש בטרם השימוש באתר, שכן השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי שימוש אלה, במלואם. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, עליו להימנע מעשיית שימוש באתר.בכל שאלה או בירור הנוגעים לאתר, לתנאי השימוש או לשימוש בשירותים המוצעים באמצעות האתר ניתן לפנות אלינו למוקד שירות הלקוחות באמצעות דוא"ל [email protected] או באמצעות טלפון: 0733328702.

1. הגדרות

בתנאי השימוש להלן יהיו למונחים שהלן המשמעות המפורטת בצידם:

1.1 "תנאי השימוש": התנאים המפורטים במסמך זה,כפי שיעודכנו מעת לעת.

1.2 "החברה": אודיו טקס טכנולוגיות בע"מ, ח.פ. 513710400 שמשרדה הרשום בכתובת יצחק שדה 34, תל אביב, וכן כל גורם מטעמה. במקרה כזה, המונח "החברה" יתייחס גם לחברות אחרות בקבוצה.

1.3 "האתר": אתר בכתובת psanterim.shop, המופעל והמנוהל על ידי החברה, על כל חלקיו ורכיביו, לרבות כל יישומון (אפליקציה) שהחברה מציעה להוריד למכשירים ניידים. השימוש במונח זה כולל גם את כל התכנים הנכללים או המוצגים מעת לעת באתר, וכן כל תוכנה או קוד הכלולים באתר או משמשים להפעלתו ולגישה אליו, ולרבות חלקים, רכיבים ותכונות הנגישים או המופעלים באמצעות מכשירים ניידים.

1.4 "כלי נגינה": כלי נגינה שיוצעו למכירה על ידי החברה, לרבות באמצעות האתר. 

1.5 "משתמש": כל מי שעושה שימוש באתר לרבות גלישה, צפייה, וכו'.

1.6 "תכנים": מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, או כל שילוב שלהם, בכתב, בתמונות, בקבצים, קישורים או אחר.

2. כללי

2.1 המשתמש באתר מקבל על עצמו לנהוג על פי תנאי השימוש, כלשונם ובמלואם.

2.2 האתר פותח ומנוהל ע"י החברה. מטרתו להציג את קטלוג כלי הנגינה של החברה ולהציגלמשתמשים תוכניות אפשריות להשכרה ורכישה של כלי הנגינה, תוכניות טרייד אין ומכר יד שניה.

2.3 על התוכניות המוצעות באתר יחולו תנאים פרטניים שיקבעו בקשר לכל עסקה, אשר יפורטו במסמכי ההתקשרות. 

2.4 נגישות: אתר זה הותאם על מנת לקיים אחר דרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), 2013. במידה ונתקלת בבעיה או בתקלה כלשהי בנושא הנגישות, נשמח שתעדכן אותנו בכך ואנו נעשה כל מאמץ למצוא עבורך פתרון מתאים ולטפל בתקלה בהקדם ככל שניתן.

שם אחראי על נגישות: איתן מנהל מכירות פסנתרים טלפון: 0505404058, דוא"ל: [email protected]

2.5 אין באמור בתנאי שימוש אלו כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: "ההוראות"), למעט במקרים בהם הדין מתיר להתנות על הוראות כאמור.יש לראות בכל הוראה בתנאי שימוש אלה או במסמכי ההתקשרות, אשר שונה מהוראות חוק הגנת הצרכן (במפורש או במשתמע), כהתניה על חוק הגנת הצרכן.

3. תיאור השירותים; הבהרה בקשר לתוכניות המוצעות; תנאים להתקשרות

3.1 השירותים הניתנים באתר מאפשרים למשתמשים להתרשם מקטלוג כלי הנגינה של החברה ומהתוכניות המוצעות באתר: תוכניות להשכרה ורכישה של כלי הנגינה, תוכניות טרייד אין ומכר יד שניה.

3.2 משתמש המעוניין להתקשר עם החברה בתוכניות המוצעות, מוזמן להגיע לחנות החברה בכתובת המופיעה באתר או לפנות אל החברה באמצעות "צור קשר" באתר, טלפון או כתובת דואר אלקטרונית המופיעים באתר.

3.3 ככל שמוצגים באתר מחירים/מסלולי רכישה/ מסלולי שכירות,הם מתייחסים לדגמים ספציפיים המופיעים באתר. ככל שלא צוין במפורש אחרת, המחיר המוצג. אינם כוללים הובלה לבית הלקוח כולל כיסא, וכן כיוון ראשון לפסנתר בבית הלקוח.

3.4 ביחס לתוכניות של מכירה או השכרה, אשר מבוססות על רכישה או שכירות בתשלומים או באשראי, החברה רשאית להזמין חיווי אשראי ביחס ללקוח, בהתאם לשיקול דעתה ובהתאם לכל דין, ולשם כך תגיש בקשה לקבלת חיווי אשראי ממאגר בנק ישראל או מנותן שירות נתוני אשראי בעל רישיון.

3.5 כלל התנאים לתוכניות המוצעות באתר יפורטו במסמכי ההתקשרות הרלוונטייםלכל עסקה אשר יועברו לעיון הלקוח ולאישורו בעת ההתקשרות בעסקה. השכרת פסנתר או מכירת פסנתר בתשלומים עשויה להיות כרוכה ברישום שיעבוד לטובת החברה ובבטוחות אחרות, שיפורטו במסמכי ההתקשרות, וכן בהבטחת תחזוקה שוטפת והולמת לפסנתר ועריכת ביטוח.

3.6 החברה מציעה שירותים נלווים, הכוללים שירות שנתי, כיוון ותחזוקה, שירות הובלה וכן שירותי נוספים, כפי שיפורטו מעת לעת באתר, במשרדי החברה ובמסמכי ההתקשרות.

3.7 ביחס לכל עיסקת מכירה, השכרה או שירותים אחרים, המבוצעים בתשלומים או באשראי, אי עמידה בפירעון התשלומים עלול לגרום לחיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

3.8 התוכניות המוצעות באתר הינן בכפוף למלאי זמין של כלי הנגינה. האתר אינו מתחייב לזמינות של מלאי או לזמן אספקה טרם החתימה עלמסמכי ההתקשרות.

4. שינוי, הפסקה או חסימה של האתר ו/או השירותים

4.1 החברה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות, להרחיב, לצמצם, להגביל או להפסיק את השירותים הניתנים באמצעות האתר, כולם או חלקם, לתקופה מוגבלת או לצמיתות. בנוסף, רשאית החברה בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את המתכונת של האתר וכן לשנות את אופי, היקף ופרטי השירותים והתוכניות המוצעות באתר, לרבות ע"י הוספה או הסרה של תוכן, שימושיות, מאפיינים ו/או שירותים. שינויים כאמור לא יפגעו במשתמש או בעסקאות שנקשרו בין החברה למשתמש טרם השינוי.

4.2 כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, להשהות, לחסום או להגביל בכל עת את הפעילות באתר, כולה או חלקה, למשך התקופה הנדרשת על פי שיקול דעתה הבלעדי, אם אירעה תקלה טכנית ו/או אחרת אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע המשך תקין של שימושבאתר, וכן לצרכי שדרוג, תחזוקה או מכל סיבה אחרת המצדיקה זאת לדעתה. אין בפעולות כאמור כדי לפגוע בזכויות המשתמש ולרבות ביחס לעסקאות שנקשרו בין החברה למשתמש לפני כן.

5. הגבלת אחריות

5.1 המשתמש מצהיר כי הוא מודע לתנאי השימוש ומקבלם, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד החברה ו/או מי מטעמה, למעט במקרה של מעשה בזדון של החברה ו/או מי מטעמה.

5.2 המשתמש מצהיר כי הוא מודע לעובדה שמדובר בפלטפורמה אינטרנטית וכי החברה אינה יכולה להיות אחראית לתקינות האתר או לכך שלא יהיו שיבושים בשימוש באתר. לפיכך, המשתמש פוטר בזה את החברה מאחריות לאמור ולא תהיה לו כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, למעט במקרה של מעשה בזדון של החברה ו/או מי מטעמה.

6. שירות לקוחות

בכל שאלה נוספת בקשר לחברה ו/או לאתר ופעילותו, המשתמש מוזמן לפנות לחברה באמצעות "צור קשר" באתר, טלפון או כתובת דואר אלקטרונית המופיעים באתר.

7. החוק החל וסמכות שיפוט

7.1 השימוש באתר וכן תנאי השימוש כפופים לדיני מדינת ישראל.

7.2 סמכות השיפוט הבלעדית לכל דבר ועניין הנוגע לאתר ו/או לתנאי השימוש מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב. 

8. זכויות החברה באתר

8.1 האתר בכללותו והמידע המופיע בו, לרבות כל התכנים המופיעים בו והתוכנה העומדת בבסיסו, הנם קניינה הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים שהתירו לחברה לעשות בהם שימוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מלוא זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, השיטות, התכנים, האייקונים (ICONS), הסימנים המסחריים והסודות המסחריים, באתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט, בסיסי הנתונים בו וכל פרט אחר הנוגע לאתר – הינן של החברה בלבד (או של אותם צדדים שלישיים כאמור). 

8.2 יש לבצע שימוש חוקי בלבד באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לבצע את הפעולות המפורטות להלן, ללא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב:

8.2.1 להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק  מהאתר כמפורט בסעיף 8.1 לעיל;

8.2.2 לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר ובמידע המוצג בו;

8.2.3 להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה;

8.2.4 לעשות כל שימוש בשם "פסנתרים לכולם"/ "לייבור באנדסיסטמס", "psanterim.shop" ו/או בסימני המסחר המופיעים באתר, אשר הם קניינה של החברה בלבד;

8.2.5 לשנות את האתר או לפגוע בו.

9. שונות

9.1 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את הוראות תנאי השימוש, כולן או חלקן, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקפו עם פרסומו באתר, או במועד מאוחר יותר כפי שייקבע. החברה תקבע את דרך העדכון של המשתמשים אודות שינויים שיעשו בתנאי השימוש.

9.2 במידה ויקבע על ידי רשות או ערכאה מוסמכת שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו חוקי, אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי התנאי האמור יותאם לדרישות הדין, כך שתוכנו יהיה תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר למשמעות וכוונת התנאים המקוריים של תנאי שימוש אלו. ביטול או התאמה של סעיף ספציפי מתנאי שימוש אלו, בנסיבות המפורטות לעיל, לא יגרור אחריו פגיעה או שינוי ביתר הוראות תנאי שימוש אלו ו/או בחלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

9.3 החברה רשאית להמחות, להסב, לשעבד או להעביר את הזכויות או ההתחייבויות המוקנות לה או המוטלות עליה על פי תנאי שימוש אלה, כולן או חלקן, לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל הגבלה.

9.4 פרשנות:

9.4.1 האמור בתנאי השימוש בלשון זכר ייקרא גם בלשון נקבה, ולהיפך; האמור בלשון יחיד ייקרא גם בלשון רבים, ולהיפך.

9.4.2 בכל מקום בתנאי השימוש בו מוקנית לחברה סמכות או זכות, החברה רשאית לבחור אם להשתמש באותה זכות ואם להפעיל את אותה סמכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי. אין באי-שימוש של החברה בכל זכות או סמכות כדי להוות ויתור על אותה זכות או סמכות.

9.4.3 מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, כל אחד מן השירותים שינתנו על ידי החברה כפוף, בנוסף להוראות התנאי שימוש, לתנאים והנהלים שייקבעו מעת לעת ביחס לאותו שירות, כפי שיפורטו באתר ובתנאי אותו השירות.

הודעה ללקוח – חיווי אשראי

לקוח יקר,

לידיעתך, בהתאם לחוק נתוני אשראי,התשע"ו – 2016 לשם בחינת התקשרות עם לקוח, בעסקההכוללת מרכיב של אשראי (לרבות עסקת מכר בתשלומים או עסקת השכרה בתשלומים), החברה או מי מטעמה עשויים לפנות ללשכת אשראי לקבלת חיווי בשאלה אם להעניק ללקוח אשראי– לאפשר ביצוע של עסקה בתשלומים. בנוסף, במקרים מסוימים לצורך מימון המכירה או ההשכרה ללקוח, החברה מקבלת מימון מצדדים שלישיים, אשר נדרשים אף הם לקבל חיווי אשראי ביחס ללקוח.

לשם קבלת החיווי, לשכת האשראי תגיש בקשה לבנק ישראל לקבלת נתוני האשראי לגביך, הכלולים במאגר נתוני האשראי, וזאת בדרך הקבועה בדין.

 • המחירים/מסלולים שמתייחסים לדגמים המופיעים באתר, הינם לדגם U1 משומש, המחיר כולל כיסא, וכיוון לפסנתר בבית הלקוח מחיר מזומן הינו 18,800 ש״ח.
  המחירים כולם אינם כוללים הובלה.
  מסלולי המימון הינם הלוואה ללקוחות שיאושרו מעל גיל 21.
  האתר שומר לעצמו ולשיקול דעתו הבלעדית אישור לקוח או עסקת תשלומים.
  האתר פונה לקבלת חיווי אשראי, לשם כך תוגש בקשה לקבלת נתוני אשראי ממאגר בנק ישראל.
  כלל התנאים מול הלקוח יפורטו בהסכם מכירה/חכירה מול הלקוח.
  כלל העסקאות הינם בכפוף להסכמת האתר ואישורו.

 • מסלול חודשי: מקדמה 1,800₪, 60 תשלומים חודשיים של 284 ₪,
  מסלול תחשיב יומי: ההחזר הינו חודשי. המחיר היומי מחושב בחלוקת 12 תשלומי החזר חודשי ב-365 ימים ואינו כולל את המקדמה.
  תילקח בנפרד עמלת הקמה של 1% מגובה התשלומים ללקוח + דמי שעבוד ומשכון בסך 350 ₪
  שניהם + מע"מ.

 • אי עמידה בפירעון התשלומים עלול לגרום לחיוב
  בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

 • האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התנאים המסחריים, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ללא
  התראה, כמו כן שומר לעצמו האתר את הזכות לגביי שינוי מדיניותו לגבי עסקאות חדשות ו/או
  עסקאות אשר טרם נחתמו.

 • העסקאות המפורטות באתר הינם בכפוף למלאי זמין של כלים למכירה, האתר אינו מתחייב למלאי
  או זמינות של מלאי בשום תהליך או זמן אספקה טרם סגירת הסכם מכר חתום מול הלקוח.
דילוג לתוכן